Personalul şcolii

Cadrele didactice ale şcolii noastre au pregătire în domeniul psihopedagogiei speciale , psihologiei şi pedagogiei.  Pregatirea de care dispun profesorii le facilitează găsirea de soluţii optime pentru  varietatea de situaţii cu care se confruntă.

 

Există o permanentă colaborare între profesorul -diriginte al clasei, profesorul – educator, cu care elevii lucrează în timpul programului de după – amiaza, logopedul şcolar, psihologul şcolii, asistentul social, personalul cabinetului medical.  Se formează astfel echipe  interdisciplinare de lucru, care permit abordarea  holistică a elevului , o mai bună cunoaştere a acestuia şi , prin urmare,  stabilirea unor strategii de lucru adaptate nevoilor individuale . Ca instrument principal de lucru al personalui didactic al şcolii menţionăm planul de intervenţie personalizat pentru elevii care au un ritm diferit de dezvoltare. Acest plan personalizat este  întocmit pentru perioade variate de timp şi are drept  scop compensarea unor aspecte ale personalităţii , integrarea şcolară şi socială, însuşirea de noi cunoştinţe într-un ritm de lucru specific.

 

Fiecare cadru didactic dispune de un portofoliu personal care reflectă experienţa sa la catedră şi care cuprinde exemple de probe de evaluare aplicate, fişe de lucru, fişe de evaluare, planşe didactice, jocuri folosite în munca cu elevii, chestionare aplicate elevilor şi părinţilor, fişe psihopedagogice .

Predarea – învăţarea- evaluarea formează o unitate organică, fiecare cadru didactic acordând o atenţie specială interrelaţiei între aceste trei componente ale procesului de învăţământ.

  • În  predare- învăţare, profesorii împletesc resursele vizuale  ( softuri educaţionale, planşe, filme ) cu cele auditive ( muzica, poveşti pe suport audio) şi   kinestezice ( jocul de rol, mişcarea, folosirea mediului apropiat ).
  • Prin procesul de evaluare reuşim să-i facem pe elevi să se simtă valoroşi,  să îşi conştientizeze potenţialul de care dispun.  În acest sens, profesorul este cel care îi încurajează pe elevi în întocmirea portofoliilor personale, care cuprind lucrări  , fişe de lucru, diplome cu premii, etc. Aceste portofolii surprind evoluţia pe parcursul anului şcolar al fiecărui elev al şcolii noastre.

 

În funcţie de activitatea desfăşurată spaţiul de lucru al claselor se modifică şi se adaptează, astfel încât să faciliteze desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor.

 

Întreg personalul şcolii noastre dispune şi aplică  un set de proceduri existente la nivelul şcolii . Graţie unui set de proceduri întocmite pentru anumite incidente (  urgenţe medicale, catastrofe – incendiu, cutremur ) , situaţiile de criză sunt gestionate adecvat .

Listă personal SC.GIMNAZIALA SPECIALA 8 click aici